Arena Public
Lapsi roikkuu pää alaspäin kiipeilytelineen verkossa. Taustalla kesäisen vihreää pensasaitaa.

Kuva: Adobe Stock

Varhaiskasvatus perheiden liikkumisen tukena Kirkkonummella

Terveys ja hyvinvointi

Kirkkonummella perheille tarjotaan tukea liikkumiseen varhaiskasvatuksessa tehtävän motoristen taitojen havainnoinnin avulla. Systemaattinen toimintamalli tarjoaa sekä perhekohtaista liikuntaneuvontaa että tukea liikkumisen huomioimiseen osana varhaiskasvatuksen arkea.


Varhaiskasvatus tavoittaa ison osan lapsiperheistä ja lapset viettävät merkittävän osan päivästään varhaiskasvatuksessa (Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, 2022). Siten varhaiskasvatuksella on kotien rinnalla suuri merkitys lasten liikkumisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä sekä tukemisessa, monien muiden tärkeiden tavoitteiden ohella. Perheiden liikuntaneuvonta on uusi nouseva palvelu, jonka kehittäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan (Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, 2023).

Varhaiskasvatuspäivät liikuttavat lapsia

Alle kouluikäisten lasten tulisi suositusten mukaan liikkua vähintään kolme tuntia päivässä, josta 60 minuuttia tulisi olla vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta (Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, 2016). Piilo-tutkimuksen mukaan 76 prosenttia 4–6-vuotiaista lapsista liikkuu tämän tavoitteen mukaisesti (Mehtälä ym., 2024).

Leikki ja liikkuminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatusta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022, 2022). Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva varhaiskasvatus määrittelee, että lapsille tulisi mahdollistaa vähintään kaksi tuntia fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuspäivän aikana (Liikkuva varhaiskasvatus, 2024). Piilo-tutkimuksen tulokset kertovat, että tavoite toteutuu 61 prosentilla lapsista. Liikemittauksista selvisi myös, että lapset liikkuvat varhaiskasvatuspäivänä noin puoli tuntia enemmän kuin vapaapäivänä (Mehtälä ym., 2024).

Tässä artikkelissa tutustumme Kirkkonummen malliin, jossa perheiden liikuntaneuvontaa toteutetaan osana varhaiskasvatusta. Mallin pilotointi mahdollistui aluehallintoviraston myöntämällä, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan paikallisella kehittämishankeavustuksella.

Liikkumiseen tukea tarvitsevat perheet tunnistetaan motoristen taitojen havainnoinnilla

Kirkkonummella varhaiskasvatuksen potentiaali on otettu käyttöön lasten liikkumisen tukemiseksi ja tukea tarvitsevien perheiden tunnistamiseksi hyödyntämällä motoristen taitojen havainnointia. Motorisia perustaitoja ovat tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot (Motoriikka – käsitteet haltuun, 2024). Arjen taitoina nämä tarkoittavat esimerkiksi juoksemista, hyppäämistä, kirjoittamista, kengännauhojen sitomista sekä oman kehon hahmottamista suhteessa ympäröivään tilaan, aikaan ja voimaan (Neuvokas perhe -tiimi, 2020).

Kehittämishankkeen myötä havainnointi on saatu sisällytettyä systemaattiseksi osaksi varhaiskasvatusta. Kaikki kunnan varhaiskasvatuksen toimijat niin kunnallisissa kuin yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa toteuttavat havainnoinnit sovitusti syksyisin. Havainnoinnin keinoin varhaiskasvatuksen henkilöstö tunnistaa lapset, jotka liikkuvat vähän ja tarvitsevat tukea liikkumiseensa. Havainnoinnin tulokset ilmoitetaan varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattorille liikennevaloraportin muodossa. Raportissa punainen valo tarkoittaa ryhmää, jossa on yksi tai useampi liikkumiseensa tukea tarvitseva lapsi. Liikuntakoordinaattori on yhteydessä punaisten ryhmien henkilökuntaan varmistaakseen, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on ryhtynyt toimenpiteisiin lapsen liikkumisen tukemiseksi. Motoristen taitojen havainnointi on vakiintunut osaksi pedagogista vuosikelloa.

Tukea varhaiskasvattajille ja perheille

Hankkeessa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on tarjottu täydennyskoulutusta motoristen taitojen havainnointiin sekä havaintojen huomioimiseen arjen toiminnan suunnittelussa. Varhaiskasvatuksen arjessa saatavan tuen lisäksi perheille voidaan tarjota liikuntaneuvontaa, josta puhutaan Liiku mun kanssa! -vinkkauksina. Nimen on tarkoitus olla lähestyttävä ja houkutella perheet osallistumaan palveluun. Liikkumisen perheen kanssa ottaa puheeksi varhaiskasvatuksen henkilöstö. Sopiva puheeksi ottamisen hetki tarjoutuu esimerkiksi niissä tilanteissa, kun lapsi haetaan päiväkodista.

Kevyimmillään vinkkauksissa kartoitetaan erilaisia liikkumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia. Enemmän tukea kaipaaville perheille järjestetään useita keskustelutapaamisia liikuntakoordinaattorin kanssa perheen toivomassa paikassa, esimerkiksi päiväkodin liikuntasalissa. Ennen tapaamista perhe täyttää Neuvokkaan perheen Liikkumisen tähden (Lapsen liikkumisen tähti, 2023), jonka vastaukset käydään tapaamisessa läpi. Lisäksi keskustellaan perheen tarpeista ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja, jotka motivoivat lasta liikkumaan ja auttavat huoltajia tukemaan lapsen liikkumista. Keskustelua käydään myös motorisista perustaidoista ja niiden merkityksestä. Toiminta räätälöidään pohjautuen perheiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Varhaiskasvatuksen liikkumista tukeva toimintakulttuuri

Perheille suunnatun liikuntaneuvonnan näkökulmasta varhaiskasvatuspalvelut ovat yksi keskeinen tavoittamisen ja tunnistamisen kanava (Tuunanen & Koivuniemi, 2024). Varhaiskasvatuksen rooli liikkumisen tukemisessa korostuu etenkin niiden perheiden kohdalla, jotka eivät halua tukea tai jotka eivät ole kiinnostuneita liikuntaneuvonnasta. Varhaiskasvatuksen ryhmässä yhden lapsen tuen tarpeet voivat vaikuttaa merkittävästi koko ryhmän toiminnan suunnitteluun.

Kirkkonummella henkilökunnalle tarjotaan tietoa vähän liikkuvien lasten tarpeiden huomioimisesta esimerkiksi koulutuksella. Kun henkilöstöllä on osaamista pilkkoa liikkumisen taidot pienempiin osiin, voi jokainen lapsi saada tasolleen sopivaa tukea ja tehtäviä. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä myös tarkastellaan liikkumisen näkökulmasta. Ryhmien tiloihin voidaan esimerkiksi tuoda liikkumisvälineitä, ja liikkuminen on esillä erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien kautta.

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori tekee moniammatillista yhteistyötä ja tukee varhaiskasvattajia ryhmien toiminnan suunnittelussa, jotta liikkuminen olisi osa jokaista varhaiskasvatuspäivää. Kirkkonummella on koettu saatavan toiminnasta merkittäviä hyötyjä. Toimenpiteet ovat kehittäneet varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria liikkumista edistäväksi.

Lisätietoa: